برای زنده موندن دو تا خورشید لازم، یکی در آسمان و یکی در قلب.