سال ۱۳۹۳ با رتبه‌ای بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ منطقه ۲ و رتبه کشوری تقریبا ۳۰۰۰، پا به دانش گاه گذاشتم و عنوان دانش جو را تصاحب کردم! مهندسی مکانیک، دانش گاه شیراز
دوران دانش جویی همانا و تحول زندگی همانا...

در دوران دانش جویی، از هر چیزی که برای زندگی لازم بود و جای سوال بود، به جست و جوی دانش پرداختم و حق دانش جویی به جا آوردم.

هر چند که دوران دانش جویی من تا آخرین نفسی که برآید، ادامه خواهد داشت و انتهایی برای آن وجود ندارد.

این جا در گپ و گفت، برخی از اندیشه ها و ذهن مشغولی هایم را با شما در میان خواهم گذاشت، به امید ساختن یک زندگی بهتر و با کیفیت تر برای خودمان و اطرافیانمان.

نظرات و دیدگاه های شما، مطمئنا موجب رشد بنده و آشکار شدن نقایص دیدگاه و بینش بنده خواهد بود. بنابراین از کمک و یاری شما بسیار خوش حال خواهم شد. منتظر، یاری گرم و صمیمی شما، هستم.

ارادتمند شما