به نظر میرسه هر چه از تاریخ تولد بشر میگذرد، زندگی اش پیچیده تر می شود. مسائل بیشتر به هم گره می خورند و باز کردنشان سخت تر می شود.

اما اگر از آن سو بنگریم، شاید زندگی بشر از همان ابتدا پیچیده بوده است، منتها چون ما نسبت به آن، آگاهی نداشته ایم، الان تصور می کنیم که زندگی بشر پیچیده تر می شود...

شما هم موافقید؟