همیشه حرف از عدالت و ظلم ستیزی و  رفاه و چه و چه بوده و همیشه وضعیت جور دیگه ای بوده یعنی برعکسش بوده تقریبا.

خب، حیات هم چنان ادامه داره، آیا آینده هم مثل گذشته خواهد بود؟