این روزا بحث شفافیت ارای نمایندگان داغه که امیدواریم تصویب بشه و گامی رو به جلو برداشته بشه... اما شفافیت اگه برای حکومت لازمه برای زندگی واجبه. مثلا شما بگو ببینم هفت روز گذشته رو چطور گذروندی؟ آیا زندگی خودت برای خودت شفاف هست که وقت و عمر و پول و سرمایت رو صرف چی کردی و چی بدست آوردی؟ موانع کارت چی بوده و نقاط قوتت چی؟

پس شفافیت برای حکومت لازم، برای زندگی واجب است. و در این نشانه هایی است برای اهل تفکر...