هنوز شورای نگهبان باید FATF رو بر مبنای قانون اساسی و شرع بررسی کرده و اظهار نظر کند، لذا هم چنان فضاسازی های رسانه ای شاهد خواهید بود.

این موج سوم رسانه ای FATF است و احتمالا به شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم خواهد رفت...