شغل از کنار هم قرار گرفتن ۴ عامل به وجود می آید:

۱- نیروی انسانی

۲-مهارت

۳-تکنولوژی

۴-سرمایه

نیروی انسانی ما فراوان هست و در سه مورد دیگر لنگ می زنیم.
یکی از کارهای خوبی که کمیته امداد انجام می دهد در زمان مسئولیت آقای فتاح، آموزش مهارت به مددجویان است و از این طریق به آن ها امکان کم تر شدن وابستگی به کمیته امداد و استقلال شخصی می دهد.

در بعد کلان اما نیاز به تکنولوژی و سرمایه غیر قابل چشم پوشی است.