مگر می شود در یک قرار داد کلان میلیارد دلاری هر وقت دلت خواست پا پس بکشی، بدون این که ذره ای خسارت بپردازی؟

مگر قرارداد های IPC بخش حقوقی ندارد؟ یا بهتر است بگویم بخش حقوقی وزارت نفت چرا یک تضمین ساده برای تعهد طرف مقابل در قرارداد نگنجانده اند؟

در قرار داد های خرید و فروش یک زمین مسکونی هم این مسائل پیش بینی شده است، چطور در چنین قرارداد میلیارد دلاری این مسائل حقوقی لحاظ نشده است؟