ترجیح می دهم به جای این که مثل دیگران،‌مشغول نقل صورت مسئله باشم،‌ مسئله را تعریف و سپس مشغول حل آن باشم و به جای این که بنشینم و نق بزنم، حرکت کرده و گامی به سمت آن چه می خواهم، بردارم و مشغول ساختن فردا باشم.

ترجیح می دهم بسازم تا این که بنالم