امروز در راه پیمایی روز قدس حاضر شدم، چرا که برایم غیر قابل قبول است که به زور اسلحه، مردم کشوری را از خانه هایشان بیرون کنی و آن ها آواره بیابان و ناکجا اباد کنی.

اما هدف بزرگ تری هم داشتم و آن مخالفت با ظلم و بی عدالتی بود. موضوع فلسطین در عین این که یک موضوع انسانی و حقوق بشری! است، یک موضوع نمادین هم هست. نماد کلان مبارزه با ظلم و تبعیض.
حضور من در راه پیمایی اعتراضی امروز، اعتراض به ظلم مخالفت با ظلم در سطح کلان بود و این اعتراض نسبت به تمام ظلم های دیگر که در هر جا و به هر صورت اتفاق می افتد، تعمیم می یابد.