نوشته ی بسیار کوتاه زیر که در واقع یک کلیپ است، نمایی از مجلس نمایندگانی است که نام اسلام را یدک می کشند...

بیکاری جوانان تحصیل کرده و مجلسی که مجلس نیست!