ترس و اثرات روانی آن به نقل از رهبر انقلاب:

«در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متلاطم شــدن، حتی باورهای قطعی انســان هم از یاد می رود. انسان مرعوب،اینطور است. جبن، هم عقل را از کار میاندازد، هم عزم را. انسان مرعوب و جبان، نه درســت میتواند فکر کند، نه درســت میتواند عزم و اراده خودش را به کار بیندازد؛ دائم یک قدم به جلــو برمیدارد و یک قدم به عقب»

از آن جا که در مطالب روان شناختی هم این را مطالعه کرده بودم، خوش داشتم که به اشتراک بگذارم...