انجام کاری که سه روز، حداکثر یک هفته و نهایتا سه هفته وقت لازم داشت، سه ماه طول می کشد و برای هر امضا باید یک هفته ای پشت درها نشست تا... 

امیدوارم که هیچ وقت جز برای مجوز کفن و دفنم، گذرم به ادارات و سازمان ها نیفتد و خدا خیر بده اونی رو که دنبال مجوز کفن و دفن میره...

به هیچ وجه دوست ندارم برای هیچ کاری و برای هیچ نیازیم به سمت این ها برم.