هنوزم هستم و بی نهایت حرف برای گفتن دارم اما میلی به نوشتن ندارم فعلا...