جنس انبار نکنید، گرون تر میشه، خدایی یکم از فکرتون استفاده کنید به جایی بر نمی خوره...

تا حالا دید جنسی که کمیاب یا نایاب بشه، ارزون بشه!!؟؟؟

با دست خودتون قیمتا رو می برید بالا، بگذریم از بی مسئولیتی های مسئولین!!

شرافتا، کرامتا، ناموسا، ... نکنید این کارا رو... به بقیه هم بگید