وقتی از پشت پرده ها خبر نداشته باشی، وقتی شفافیت نباشد، وقتی نورافکنی نباشد، مفسدان خودشان را مصلحان و جلادان خودشان را شهید جا می زنند. چقدر رانت خوار و دزد داریم که ژست اپوزوسیون و مخالف به خود می گیرند، فرت و فرت در شبکه های اجتماعی از آزادی و شفافیت و فساد و ... می گویند اما دقیقا خودشان همان مفسدان و جلادان هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند.

و همه ی این ها نتیجه ی بی اطلاعی ما از پشت پرده ها است.