نکته های زیادی با سخنان آقای عقلمند برایم مرور شد. ایشون یه آبدارچی هستن با ۳۴۶۰۰۰ فالوور

لینک مصاحبه ایشون