خوش حالم که هنوز صدای اذان مثل یک مسکن قوی دردها و زخم های دلم رو آروم میکنه و آرامش رو به من بر میگردونه...