ارتش تک نفره عنوان زیبایی بود که توجهم رو جلب کرد. کسی از این عنوان استفاده می کنه که اعتماد به نفس و قدرت روحی و اتکا به نفس قوی دارد.

ما هر کدام می توانیم یک ارتش تک نفره باشیم.