چند سالی در بیرون از خودم به دنبال مسائلی می گشتم و آخر سر چیزی پیدا نکردم و در این مدت، آنچه داشتم هم فراموش کردم.

آنچه که داشتم و باعث شد در طی ۸ ماه چنان حرکتی کنم که امروز فکر کردن به آن مرا متحیر می کند ولی خب زمان بازگشت به خودم رسیده و گذشته زمان آنکه:

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

آنچه داریم و در درون خود و نزدیک ترین جا به خودمان است چرا جای دیگر در پی آن باشیم.