نصیحت کردن در جمع

امام علی (ع): «نُصحُکَ بَینَ المَلأِ تَقریعٌ »
چون کسى را در حضور مردم نصیحت کنى، او را نکوهش کرده‏اى


چو خواهى کسى را نصیحت کنى، *** چنان کن که گویا مدیحت کنى‏
نصیحت، نکوهش بود، در ملاء *** پسندیده‏تر باشد اندر خلاء