وقتی کارت به جایی میرسه که دست به دامن دیگران میشی و مطمئن باش دیگران هم دنبال منافع خودشون هستن.

عزت دقیقا مثل سلامتیه تا وقتی از دستش ندی، داشتنش رو حس نمی کنی...

ترجمه تصویر زیر: اسد از ایران و روسیه برای توقف دخالت غرب در سوریه تقاضا (ی کمک) کرد.

خبر مربوط به امروز ۲۶ آذر ۹۷ می باشد.